<ruby id="efxfo"></ruby>
  1. <dd id="efxfo"><track id="efxfo"></track></dd>
  2. <dd id="efxfo"></dd>

   ?in Kal?p |?in kal?p??lar | ?in Enjeksiyon ?irketi | ?in Kal?p üreticileri

   ?in Kal?p

   ?IN KALIP-SINOMOULD ünlü ve dev bir ?in Kal?p üreticisi olup  ?inde kal?p imalat? Grubu ve ?in Kal?p teknolojileri alan?nda yenilikleri ger?ekle?tirmek i?in ?abalar.

   SINO MOULD ?irketi ve SINOMOULD markas?, tescili olup küresel olarak korunan bir markad?r.?in Kal?p  1999 y?l?nda kurulan bir ?irket olup Say?n Jun Lee, Susan Lee ve Miss Sofei Lim’inde i?inde oldu?u 3 ki?i taraf?ndan kuruldu.?irketin kuruldu?u ilk zamanlarda ?in Kal?p fabrikalar?n ?o?u i? Pazar i?in ?al???yorlard? ve nadiren deniz a??r? ticaret yapabiliyorlard?.Kal?plar?n karma??k bir yap?s? vard? ve, yat?r?mc? seri üretim yapmak i?in kal?p sat?n al?yordu,bu nedenle plastik kal?p par?alar?n?n büyük bir miktarlarda teslim edilmesi gerekiyor  ya da belli bir montaj üretim hatt? üzerine i?lenmesi ve her sistemin duraklamadan ?al??mas? gerekiyordu.bu nedenle,uluslararas? hedefimizi belirledik ve kal?p yat?r?mc?lar?n?n taleplerine g?re,kal?p üretimi yapmak i?in Avrupa kalite standard?nda ara?t?rma ve ?al??maya ba?lad?k.

   2001 y?l?nda, ?in Kal?p  MTS Bel?ika ile (Kal?p Teknolojileri Hizmeti ,Bel?ika) OEM i?birli?ine ba?lad?.Bu OEM i?birli?i 3 y?l sürdü, ve bu 3 y?l boyunca, ?in Kal?p  Avrupa kal?plar?n?n kalite standard?  "SINO KALIP TASARIM STANDARTLARI" ve "SINO KALIP ?MALAT STANDARTLARINI " kurdu .?IN KALIP  teknolojileri  ?in Kal?p pazar?n?n ?ok yüksek bir h?zda olgunla?mas?yla kendini geli?tirmi?tir. 2003 – 2011 y?llar? aras?nda her y?l?n cirosunun ?nceki y?ldan iki kat?ndan daha fazla oldu.

   ?in kal?p sanayi h?zla geli?mekte olup y?ll?k sat?? geli?me oran? % 15 civar?ndad?r. 2000 den fazla kay?tl? ?in Kal?p ?irketi bulunup her y?l %3,6 oran?nda yeni firma kurulmaktad?r.?u anda, ?in kal?p sanayi, a??r rekabet gücü ile kar?? kar??ya.Gü?lü rekabet gücünü korumak i?in, ?IN KALIP  üretim kapasitesini büyütmek ve y?netim sistemini iyile?tirmek i?in 70.000 m2 yeni bir arazi sat?n ald?.2010 y?l?nda,?IN KALIP 30000m2 yeni fabrikas?n? kullanmaya ba?lad? ve Almanya, ?talya ve Japonya'dan 6.000.000.00 dolardan fazla yeni tak?m ve ?l?ü aletleri sat?n ald?.Tüm bu yat?r?mlar?n aksine, kal?p maliyetleri artmad? ve , bu yat?r?mlar kalitede art?? sa?lad? ve üretimde artt?r?lan makinele?me kal?p imalat? ve teslimat sürelerini k?saltt?.tüm bunlar ?ok daha yüksek kalitede dü?ük fiyat, almam?z? sa?lad?.Bu sayede ?in Kal?p rekabet gücünü artt?rd? ve teslimat sürelerini k?saltt?.

   ?inli Kal?p üreticisi ?in Kal?p her ge?en gün kalitesi nedeniyle dünyada daha popüler hale gelmektedir, ?in Kal?p’un felsefesi, ?indeki Kal?p üretim teknolojilerini ve ?in Kal?p kal?p i?leme teknolojilerini geli?tirmek ve katk?da bulunmaktad?r.?IN KALIP Amerikan Japon,yada  Avrupa,firmalar?na g?re % 20 ile % 70 oran?nda daha az maliyetlidir.

   ?IN KALIP’da   sipari?de bulundu?unuzda sizin i?in ak?ll?ca oldu?unu g?receksiniz. Rakiplerinize oranla % 30 ile % 80 az  yat?r?m yaparak kal?p maliyetlerinizi dü?ürün

   ?IN KALIP yüksek performansl? bir kal?p tedarik?isi. Uzun ?mürlü,yüksek performansl?,ve kaliteli kal?p i?in bize sipari? verin.?in Kal?p  sipari? s?ras?nda sat?? sonras? servis ve sipari? ?ncesi mükemmel bir hizmet sunuyor.?IN KALIP  en iyi ?in Kal?p üretisici  ve size Kal?p ??zümleri sunuyor! ?ngilizce, Frans?zca, ?spanyolca, Almanca, Rus?a dilleri i?in  bizimle irtibata ge?iniz.

   Türkiye enjeksiyon makine ve kal?p distribüt?rü:

   KAPLAN PLAST?K enjeksiyon makina ve kal?p sanayi

   Adres:Haramidere sanayi sitesi b blok no:111 Beylikdüzü/?stanbul

   Tel:+90 212 422 92 63

   Fax:+90 212 422 02 83

   Gsm:+90 532 559 98 69 Yetkili: Süleyman Kaplan

    
   打过伙牌的方法